DOKUMENTY

Komunikat

 

Szanowni rodzice,

z dniem 1 września 2021 r. następuje zmiana dziennej stawki żywieniowej.  Będzie to 6,00 zł. za dwa posiłki: śniadanie, obiad.

Koszt żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Podstawa prawna:

- 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), w związku z art.52 ust.12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.)

- Zarządzenie nr 21/2021   Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany dziennej stawki żywieniowej w Publicznym Przedszkolu w Cieszynie.

Zarządzenie dotyczące czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Cieszynie

 

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie

z dnia 05 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Cieszynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19           Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410), § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej Publicznego Przedszkola w Cieszynie w okresie od 06 maja 2020 r. do dnia
24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.1, zadania Publicznego Przedszkola w Cieszynie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych Publicznego Przedszkola w Cieszynie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie

Ogłoszenie o naborze do przedszkola

 

 Drogi Rodzicu!

 

Nabór do Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok 2019/2020
rozpocznie się 01 marca 2019 r.

 

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do przedszkola wypełnij wniosek dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie
oraz złóż go zgodnie z terminarzem rekrutacji tj. do 20 marca
w sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie.

 

 

/wniosek do pobrania/

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”