NADANIE IMIENIA SZKOLE

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CIESZYNIE

I Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na napisanie tekstu hymnu szkoły są Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie i Samorząd Uczniowski.

II Cel konkursu

Celem konkursu jest:

1. wyłonienie najlepszego tekstu hymnu Szkoły,

2. uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej,

3. kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice i sympatycy naszej Szkoły.
  2. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
  6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

IV Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Tematyka hymnu SP w Cieszynie powinna być związana ze szkołą (np. jej historia, która opisana jest na stronie internetowej Zespołu, współczesne funkcjonowanie itp.) oraz naszą miejscowością / gminą / regionem.

2. Hymn powinien zawierać przynajmniej dwie zwrotki i refren.

3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych oraz zwrotów obcojęzycznych.

4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę / adres zamieszkania.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace w zaklejonej kopercie należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie do dnia 28 lutego 2017 roku.

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) tekstu(ów).

VI Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie hymnu komisja w szczególności uwzględnia: zgodność treści z tematem, atrakcyjność i pomysłowość, zaprezentowanie charakteru szkoły, walory artystyczne, poprawność merytoryczną i językową.

VII Ocena prac konkursowych

Prace zostaną zakwalifikowane i ocenione przez Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli
i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, powołaną przez Dyrektora ZS w Cieszynie. Komisja zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji zwycięskiej pracy, która zostanie uznana za hymn Szkoły.

VII Rozstrzygnięcie konkursu

  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę.
  2. Zwycięzca otrzyma nagrodę ufundowaną przez Dyrektora ZS w Cieszynie. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

 

Słowa: Hanna Gonera, Emilia Skalska

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C”.


1. Szkoła, tuż obok kościół

stąd tętni życie

i wiara z wiedzą łączą się.

Tutaj czerpiemy siłę i mądrość życia

Co wskaże cel wędrówki mej.

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C”.


2. Cieszyn, Konradów, Dobrzec

Tu właśnie nasza mała Ojczyzna

Przecież jest.

Tutaj się wciąż uczymy,

By Polakami mądrymi i dobrymi być.

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C”.


3. Wokół lasy i pola

i barwne łąki

- aż chce się śmiać i chce się żyć

Nigdy bym nie zamienił

Mojej ojczyzny

Bo to mój dom i szkolne sny.

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”