NADANIE IMIENIA SZKOLE

PROJEKT EDUKACYJNY- PATRIOTYZM JEST WŚRÓD NAS

I Wstęp

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje.

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno- wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej jest ściśle powiązany z edukacją regionalną.

 

II Założenia edukacji patriotycznej

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie i dobre samopoczucie.

W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zachować elastyczność oddziaływań, biorąc pod uwagę reakcje dzieci oraz życie środowiska społecznego.

Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Kształtowanie postaw patriotycznych to dziedzina złożonej działalności wychowawczej wymagająca systematycznego pogłębiania wiedzy nauczycieli, znajomości współczesnych osiągnięć teorii potrzeb, teorii wartości i teorii osobowości. W wychowaniu patriotycznym trzeba zwracać uwagę na aspekt poznawczy oraz formowanie uczuć. Kierując procesem tworzenia obrazu ojczystego kraju musimy włączyć nowo nabyte składniki wiedzy w system już posiadanych informacji.

Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swej wioski, uczyć dostrzegać jej piękna, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Dużo zależy od pomysłowości i zaangażowania nauczyciela. Realizując tematykę, należy zwrócić uwagę na szacunek względem symboli narodowych i wybitnych Polaków.

Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania- formować możemy plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” wypowiadało z najgłębszą dumą.

Od najmłodszych lat należy rozbudować świadomość przynależności dzieci do narodu polskiego.

 

III Cele edukacyjne

 

Główny cel:

wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu.

Cele szczegółowe:

1. Wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski.

2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, gminą, wsią i świadomości obywatelskiej.

 

3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej.

 

4. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.

 

5. Kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja.

 

6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji.

 

7. Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu.

 

8. Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego.

 

9. Umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.

 

10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do symboli narodowych, osób starszych, wybitnych postaci historycznych i osób kandydatów na patrona szkoły.

 

11. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

 

IV Zadania szkoły

 

Do zadań szkoły należy:

1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.

 

2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, wybitnym postaciami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego.

 

3. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

V Treści edukacji patriotycznej.

 

Treści dotyczące wychowania patriotycznego ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego co najbliższe dziecku, do tego co dalekie i nieznane.

Treści nauczania obejmują:

1. Godło i hymn państwowy.

 

2. Pieśni patriotyczne, utwory literackie (obrazy, filmy, pieśni)

 

3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.

 

4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy, osób kandydatów na patrona szkoły).

 

5. Jednostka i grupa; życie w grupie(więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).

 

6. Samorząd terytorialny.

 

7. Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.

 

8. Prawa i obowiązki obywatelskie.

 

9. Wartości i normy życia społecznego; kategoria dobra wspólnego; patriotyzm, kultura społeczna i polityczna.

 

VI Czas realizacji: od września 2016 do czerwca 2017 roku.

 

VII Metody pracy wykorzystane w realizacji projektu:

 

pogadanka, rozmowa kierowana, inscenizacja, drama, konkurs literacki, konkurs historyczny, konkurs wiedzy krajoznawczej, konkurs plastyczny, wystawa literatury popularno-naukowej, czasopism o tematyce historycznej.

 

VIII Forma pracy: praca indywidualna, grupowa.

 

IX Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu edukacyjnego „Patriotyzm jest wśród nas”

 

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Zapoznanie z celami i formami realizacji projektu.

IX

Autorki projektu, nauczyciele, wychowawcy

 

Szukamy kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej w Cieszynie.

 

X

 

 

Konkurs Krajoznawczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”.

 

X

M. Bystrzyńska

 

Ogłoszenie konkursu na hymn szkoły dla uczniów, rodziców, nauczycieli i ze środowiska spoza szkoły.

XI

A. Jankowiak

 

Prezentacja książek popularno-naukowych i czasopism o tematyce historycznej w szkolnej i publicznej bibliotece.

Cały rok

B. Siedlecka

 

Zorganizowanie konkursu historycznego na etapie klas I- III i IV – VI.

I

 

 

Prezentacja legend o początkach państwa polskiego metodą dramy na forum szkoły.

III

Kółko teatralne

 

Drzewa genealogiczne – szukamy korzeni przodków związanych z naszymi miejscowościami dla klas V i VI.

IV

 

 

Konkurs „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”.

I

 

 

 

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”