RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia

 

w naszym przedszkolu

 

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana

w godzinach od 8.00 do13.00

7.30 - 8.00

*Schodzenie się dzieci;

*Indywidualne kontakty z dziećmi i ich rodzicami;

*Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy swobodne dzieci; realizacja ofert przedszkola;

*Zabawy integrujące grupę;

 

8.00 – 9.00

*Zabawy dowolne wg zainteresowań, podejmowane z inicjatywy dzieci; przy niewielkim udziale nauczyciela;

* Język angielski / poniedziałek, wtorek: 8.00- 8.30 /;

* Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju;

* Ćwiczenia ogólnorozwojowe np.: rozwijające percepcję słuchową, wzrokową;

* Obserwowanie stanu pogody, roślin w kąciku przyrody;

* Zestaw ćwiczeń porannych, zabawa ruchowa o wielostronnej formie ruchu;

* Zabiegi porządkowe i higieniczne;

 

9.00 – 10.00

*Śniadanie – kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole;

*Czynności samoobsługowe i higieniczne;

*Zabawy integrujące grupę;

 

10.00 -11.00

*Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub plenerze, rozwijające różne formy

aktywności dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami

rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i

przyrodniczym - realizowane według wybranego programu wychowania

przedszkolnego;

*/ 3-4-latki/ zabawy swobodne dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela;

 

11.00  – 12.00

*Czynności samoobsługowe w łazience i w szatni. Przygotowanie do pobytu na powietrzu;

*Zabawy na powietrzu, placu zabaw, obserwacje przyrodnicze – spacery, wycieczki lub zabawy ruchowe;

*Różne formy pracy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci;

 

12.15 – 12.45

*Czynności higieniczno-porządkowe;

*Obiad – sprawne posługiwanie się sztućcami, kultura spożywania posiłku;

*Czynności porządkowe i higieniczne;

12.45 – 13.00

*Relaksacja, bajkoterapia, słuchanie bajek i muzyki, gry i zabawy językowe,

*Zabawy dydaktyczne, zabawy wg zainteresowań dzieci;

 

13.00 – 14.30

*Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności,

gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań;

*Zabawy na placu zabaw;

*Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i z przedszkolakami o specjalnych

potrzebach edukacyjnych;

*Czynności porządkowe, troska o ład i porządek w otoczeniu;

*Kontakty indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;

*Rozchodzenie się dzieci.

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”